คปอ คือใคร อบรม คปอ มีกี่หลักสูตร

อบรม คปอ

คปอ หนึ่งในบุคลากรที่มีความสำคัญ ช่วยขับเคลื่อนองค์กร ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร คปอ คือใคร สถานประกอบการใดบ้างที่ต้องมี คปอ และการอบรม คปอ มีความสำคัญอย่างไรบ้าง มีทั้งหมดกี่หลักสูตร อบรม คปอ ออนไลน์ได้หรือไม่ อบรมที่ไหนดี ทั้งหมดนี้ มาหาคำตอบกันได้เลย

คปอ คือใคร

คปอ ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นการร่วมมือร่วมใจของคนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง มีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีหน้าที่รายงานเสนอแนะ หาแนวทางสำหรับการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม สนับสนุนด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำรวจการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการด้วย คปอ จะมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

สถานประกอบการไหนต้องมี คปอ

กฎกระทรวงบริหารการจัดการในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ได้มีการกำหนดให้ สถาประกอบการทีจำนวนลูกจ้างมากกว่า 50 คนขึ้นไปต้องมี คปอ โดยแบ่งสัดส่วนดังนี้

  • ลูกจ้าง 50-99 คน ให้มี คปอ 5 คน
  • ลูกจ้าง 100-499 คนให้มี คปอ 7 คน
  • ลูกจ้างมากกว่า 500 คนให้มี คปอ 11 คน

อบรม คปอ คืออะไร

การอบรม คปอ คือหลักสูตรที่ใช้สำหรับการอบรม คณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตรที่สอนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการคปอไปพัฒนาและปรับปรุงแผนโครงการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ การอบรม คปอ มีระยะเวลาอบรม 12 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 3 หมวดวิชา

หมวดวิชาที่ 1 การบริหารงานของคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือ คปอ

หลังจากที่ผู้เข้ารับการอบรม คปอ ผ่านการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้รับใบเซอร์อย่างเป็นทางการ ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่รับ อบรม คปอ เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เลือกสถาบันที่มีหลักสูตรอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะอบรม คปอ สามารถอบรมออนไลน์ได้ เพื่อความสะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่ายในการอบรม

ทั้งหมดนี้ คือสาระดีๆ เกี่ยวกับ คปอ และการอบรม คปอ กลุ่มคนผู้ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากและหากสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายตามกฏหมายความปลอดภัยแต่ไม่มีการจัดตั้ง คปอ นายจ้างถือว่ามีความผิด อาจติดคุกได้เลยทีเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published.