อบรม คปอ

คปอ คือใคร อบรม คปอ มีกี่หลักสูตร

คปอ หนึ่งในบุคลากรที่มีความสำคัญ ช่วยขับเคลื่อนองค์กร ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร คปอ คือใคร สถานประกอบการใดบ้างที่ต้องมี คปอ และการอบรม คปอ มีความสำคัญอย่างไรบ้าง มีทั้งหมดกี่หลักสูตร อบรม คปอ ออนไลน์ได้หรือไม่ อบรมที่ไหนดี ทั้งหมดนี้ มาหาคำตอบกันได้เลย คปอ คือใคร คปอ ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นการร่วมมือร่วมใจของคนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง มีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีหน้าที่รายงานเสนอแนะ หาแนวทางสำหรับการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม สนับสนุนด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำรวจการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการด้วย คปอ จะมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง Read More